Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre »JESENSKA NAGRADNA IGRA«

 

1. Splošne določbe

 

Organizator nagradne igre »JESNSKA NAGRADNA IGRA« (v nadaljevanju nagradna igra) je SpaPlatform d.o.o., spletni naslovi: https://konjac-sponge.si/ (v nadaljevanju organizator).

 

Nagradna igra poteka od dne 22.9.2021 do dne 27.9.2021 do 24:00 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Instagram in Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli  način povezana z družbo Facebook Inc.

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev objav Instagram in Facebook strani Konjac Sponge Slovenija. Pojem “sledilcev” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Instagrama, ki je na Konjac Sponge Slovenija profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like.

 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram in Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so ljubitelji Konjac Sponge Slovenija Instagram in Facebook strani

– so starejši od 12 let

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram.

 

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

 

3. Način sodelovanja

 

Uporabnik Instagrama in Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Instagram osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol), v komentar pod to objavo NAGRADNA IGA označi prijateljico/prijatelja s katerim bi delil nagrado, všečka profil @konjacspongecompany.si in všečka objavo.

Nagrada:

1. NAGRADA

– Huangjsioo čistilna pena 180 ml – zeleni č


2. NAGRADA

– set 3 (treh) Huangjsioo mask – rdeče sadje

 

V nagradni igri lahko sodeluje udeleženec na Instagram profilu in Facebook profilu hkrati in si tako poveča možnost dobitka. Na vsakem profilu pa lahko sodeluje večkrat, vendar vedno z novo/drugo označeno osebo v komentarju.

 

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 28.9.2021 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 29.9.2021 v prisotnosti organizatorja, ki tvori komisijo.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4. Nagrade in prevzem nagrade

 

Organizator bo podelil 2 nagradi. Nagrajenca bosta o nagradi obveščena z objavo na Instagram in Facebook profilu Konjac Sponge Slovenija. Nagrajenc bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Instagram ali Facebooku strani Konjac Sponge Slovenija. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem  roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih Instagram in Facebook profilih  @konjacspongecompany.si. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

5. Odgovornosti organizatorja

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje Instagram ali Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje Instagram ali Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

6. Plačilo dohodnine

 

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

7. Varovanje osebnih podatkov

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Instagram in Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Instagram profilu (ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: konjacspongeslovenija@gmail.com.

 

 

8. Končne določbe

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram in Facebook profilih @konjacspongecompany.si

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov konjacspongeslovenija@gmail.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 10.12.2020